İcra Takip Hukuku kategorisinde tarafından
hakımda acılan  2014 tarihli icra davasına itiraz ettim itiraz
2022 yılında  sebebim böyle bir borcum olmaması borç sahibi
kişinin 2019 sennesinde borcu ödemiş olması  ve hane reis olmamama
rağmen borç için bana  dava acılması neyse aşağıda  mahkemeye verdiğim dilekçeyi ve mahkeme kararını
size göndereceğim
şimdi hakim bizim bu icra ya konu olan borcu ödememize karar verildi
verilen karar a göre biz borç ödemek  zorunda kaldık şimdi 2019 yılında ödemmiş
borcu yeniden ödemiş olduk alaccağa konu olan borç darıca bayramoğlu mah
mehtap sahil koyu adlı sitede bulunan halam MİNE ÖTÜGENE  ait bitişik nizam 4 katlı evin
site aidatı olan borçtur  ki halam bizi o evde karşılıksız  
oturmamıza izin verdiği için oturduk  o dönemde  maddi sıkıntılarımız vardı
 ailem  beni ve kardeşimi okutmak için cabalamaktan diğer masrafları  karşılayamıyordu
o evde aile reis annem veya babam olması gerkirdi  ama benim ismiminde MİNE  ÖTÜGEN  olması nedeni ile
tapu sahibininde  yani halamında isminin MİNE ÖTÜGEN olması
 nedeni ile bana  dava  acıldı hakim bu konuyu göz ardı etmiştir
neden böyle diyorum cünkü konu olan borç bir evin  aidt borcudur bu
 benim bildiğim kadarı ile aile reis yani anne veya  babam dan istenmesi gerekir
şimdi her şey bir yana  davayı acan şahıs usulsuz olarak yönetime getirildiği
 için site yönetiminden mahkeme kararı ile  uzaklatırılmıştır
ve davaya konu olan borç halam MİNE ÖTÜGEN  tarfından site yönetimine ödenmiştir
şimdi ödenmiş bir borcu zamanında itraz etmediniz ödeyecek siniz deyip bana tekrar ödettiniz   hangi
hukuk kuralı bu   dava nın takrar acılması halinde kazanma ihtimalim varmı

İstanbul Anadolu
22. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2022/191
KARAR NO : 2022/402
HAKİM : Müge KARAKAYA 194299
KATİP : Merve Gülsüm KAÇARAN 205083
DAVACI : MİNE BAYKAL -Emek Mah. Şener Sk. No:8 İç
Kapı No:11 Darıca / KOCAELİ
DAVALI : AHMET KURTARAN -45661740698
VEKİLİ : Av. MURAT ALPTEKİN -
DAVA : İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz)
DAVA TARİHİ : 29/03/2022
KARAR TARİHİ : 02/06/2022
KARARIN YAZILDIĞI TARİH: 17/06/2022
Mahkememizde görülmekte bulunan İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) davasının yapılan açık yargılamasının
sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı dava dilekçesinde özetle; hakkında 2014 tarihinde gönderilen ödeme emrinde babasının kardeşi olan
Mine Ötügen ile isim benzerliğinden dolayı tarafına ödeme emri gönderildiğini,bu ödeme emrinden 2021 yılında
çalışmış olduğu iş yerine tebligat gelmesi ile haberdar olduğunu,ödeme emrinin ilk geliş tarihi olan 2014 yılında reşit
olmadığını,kendisinin takiple hiçbir alakasının olmadığını beyanla isim benzerliği sebebi ile tarafına gönderilen ödeme
emrinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle;davacıya ilk olarak ödeme emrinin 2014 yılında tebliğ
edilmiş olup 1995 doğumlu olan davacının 2014 yılı itibari ile reşit olmama ihtimalinin
olmadığını,davacıya ödeme emrinin 2014 yılında usulüne uygun olarak tebliğ edildiğini,davacının bizzat
dava dilekçesinde 2021 yılında kendisine dava konusu icra dosyası kapsamında usulüne uygun şekilde
tebligat yapıldığını kabul ettiğini,davacının usulüne uygun olarak yapılan tebligattan muttali olmadığına
ilişkin bir itirazı bulunmadığını,ancak davalının ödeme emrinden haberdar olmasına rağmen süresi
içerisinde takibe itiraz etmediğini,bu itibarla takibin usulüne uygun şekilde kesinleştiği hususunda bir
tereddüt bulunmadığını beyanla davanın usul ve esas yönünden reddine,yargılama giderleri ile vekalet
ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini talepetmiştir.
Dava;İİK'nın 16/1 maddesi uyarınca icra memur işlemini şikayete ilişkin olup HMK 320 ve İİK 18
maddeleri uyarınca dosya üzerinden inceleme yapılmıştır.
İstanbul Anadolu 17.İcra Müdürlüğünün 2014/9573 Esas sayılı dosyasının incelenmesinde;davalı alacaklı
tarafından borçlu Mine Ötügen hakkında ilamsız icra takibi yapıldığı,ödeme emrinin borçluya 02/05/2014 tarihinde
tebliğ edildiği,takibin kesinleştiği anlaşılmıştır.
Tüm dosya kapsamı incelendiğinde;2004 Sayılı İİK nun 62. Maddesinde ödeme emri tebliğinden
itibaren borçlunun yedi gün içindeicra müdürlüğüne sunacağı dilekçe ile borca itiraz edebileceğini ifade
etmiştir. Borçlunun talebi sonuç itibari ile borca itiraz olup İİK da sehven isim benzerliği nedeni ile icra
dosyasındaki borçlu kayıtlarının silinmesine ilişkin bir düzenleme yoktur.Takibin kesinleştiği de nazara
alındığında borçlu yanca ancak genel mahkemelerde borçlu olunmadığının tespitine yönelik bir dava
açılabileceği, icra müdürlüğünden borçlu kayıtlarının silinmesi yönünde bir talepte bulunulamayacağı ve
ödeme emrinin gelinen aşamada iptal edilemeyeceği anlaşıldığından şikayetin reddine karar vermek
gerekmiştir.
HÜKÜM:Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;
1-Şikayetin REDDİNE,
2-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
3-Şikayetin niteliği gereği ve sebebiyet ilkesi de göz önüne alınarak yargılama giderlerinin davacı
27.06.2022 14:37 UYAP PORTAL BİLGİ SİSTEMİ
https://vatandas.uyap.gov.tr/main/jsp/viewer.jsp?mimeType=Udf&evrakId=7504925999&dosyaId=682568084&yargiTuru=1 2/2
üzerinde bırakılmasına,
4-Aynı nedenlerle davalı lehine ücret takdirine yer olmadığına,
5-Kalan gider avansının kararın kesinleşmesini müteakip davacı yana iadesine,
Dair,davacının ve davalı vekilinin yokluğunda KESİN olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda
karar verildi.02/06/2022
Katip 20508
3
 e-imzalıd

Avukat mısınız? Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

İlgili sorular

0 cevap
3 cevap
0 cevap
0 cevap
15, Ağustos, 2019 İcra Takip Hukuku kategorisinde aytrau01 tarafından soruldu
1 cevap
12, Temmuz, 2019 İcra Takip Hukuku kategorisinde mertustundag tarafından soruldu
...